Ekologické likvidace tuhých i tekutých nebezpečných odpadů

Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

  • evidence (místo, druh, množství) 
  • analýza (pro určení technologie ekologické likvidace)
  • doprava na místo likvidace
  • ekologická likvidace (podle výsledku analýzy)

Provádíme sběr těchto odpadů:

-     020106     Zvířecí trus, moč a hnůj
-     060101     Kyselina sírová a kyselina siřičitá
-     070104     Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
-     080111     Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebebezpečné látky
-     080112     Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č.080111
-     080410     Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č.080409
-     120112     Upotřebené vosky a tuky
-     130110     Nechlorovaný hydr. olej
-     130205     Nechlorovaný mot., převod a / nebo mazací olej
-     130502     Kal z odlučovačů oleje
-     130503     Kal z lapáků nečistot
-     130701     Topný olej a motorová nafta
-     130702     Motorový benzin
-     130802     Jiné emulze
-     140603     Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
-     150102     Plastové obaly
-     150104     Kovové obaly
-     150110     Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
-     150202     Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
-     160103     Pneumatiky
-     160107     Olejové filtry
-     160114     Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
-     160507     Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
-     160508     Vyřazené organické chemikálie
-     160601     Olověné akumulátory
-     160606     Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
-     160708     Odpady obsahující ropné látky
-     170903     Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
-     170904     Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.170903
-     180101     Ostré předměty (kromě č.180103)
-     180103     Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
-     180106     Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
-     180203     Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
-     190810     Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod č.190809
-     200108     Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
-     200114     Kyseliny
-     200115     Zásady
-     200121     Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-     200301     Směsný komunální odpad